Atgyfeiriadau Ymarfer

 

Cynllun Ymarfer corff enillwyr (neu WINNERS yn Saesneg )

Sir Ddinbych

Mae cynllun ymarfer corff ENILLWYR / WINNERS yn rhan o gynllun cyfeirio i gael ymarfer corff cenedlaethol I Gymru ac fe'i noddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Fe'i bwriadwyd I helpu pobl sydd ddim yn symud llawer neu sy'n dioddef problemau meddygol gynyddu lefel eu gweithgaredd. Mae hyn yn cynnwys rhaglen 16 wythnos i’ch helpu chi wella eich gallu i symud a dod yn fwy ffit. Mae'r cynllun yn darparu gwasanaeth I gleientiaid sy'n dioddef salwch megis problemau calon ac anadlu a hefyd clefyd siwgr.

 

Beth sy'n digwydd nesa?

Ar ôl i'r swyddog ymarfer corff dderbyn eich ffurflen byddwn yn cysylltu â chi i drefnu i’ch gweld. Yn ystod sgwrs anffurfiol bydd eich hyfforddwr yn trafod eich anghenion a'ch pryderon wrth geisio dod yn fwy ffit a'ch helpu i ddewis o amrediad o weithgareddau y gallech ddymuno cymryd rhan ynddynt. Yr adeg yma gwneir rhai archwiliadau iechyd sylfaenol ac ystyrir manylion eich hanes meddygol.

 

Beth yw hyd y cynllun?

Bydd y rhaglen yn rhedeg am 16 wythnos. Os ydych yn sâl neu'n methu mynd gallwch gytuno i ail ymuno â'r cynllun pan fyddwch yn well. Gan fod cyfyngiad ar y nifer o lefydd, rhaid cysylltu â'r hyfforddwr a rhoi gwybod iddo os bydd client yn methu mynychu. Os bydd client yn colli dwy wythnos heb roi gwybod i'r hyfforddwr, byddant yn colli eu lle. Ar ôl cwblhau'r cynllun ni chewch ail ddechrau eto am ddwy flynedd.

 

Faint fydd yn ei gostio?

Mae sesiynau ymarfer y cynllun hwn yn costio £2.00. Gallwch hefyd enwebu partner i ymarfer hefo chi'r adeg yma am yr un gost.

 

Pryd fyddaf yn mynd?

Bydd sesiynau ymarfer ar gael i chi trwy gydol yr wythnos, gan gynnwys rhai nosweithiau a phenwythnosau. Felly peidiwch ag ofni os ydych yn gweithio gallwn ganfod amser i chi ymarfer rhyw amser arall!

 

Beth fyddaf angen ei wisgo?

Does dim rhaid i chi wisgo unrhyw ddillad arbennig cyn belled â'ch bod yn gyfforddus. Mae hi'n well gwisgo esgidiau neu trainers fflat a meddal.

 

Oes angen i mi fod yn ffit?

Nag oes! Holl bwynt y cynllun yw helpu pobl hefo gwahanol anableddau a byddwn yn rhoi gwybod i chi pa lefel o ymarfer corff sy'n addas i chi.

 

Pryd fydda i'n gweld gwelliant?

Gall ymarfer wneud i chi deimlo'n well ar ôl cwpwl o sesiynau'n unig. Fodd bynnag, nid yw’r cynllun un tymor byr a bydd gwelliant dros yr hir dymor yn cymryd mwy o amser. Trwy ymarfer yn rheolaidd ac ar y lefel gywir dylai'r budd ddod yn amlwg.

 

All hyn wneud fy salwch yn waeth?

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd cymryd y lefel briodol o ymarfer corff yn gwneud i chi deimlo'n well a bydd yn gwella eich iechyd. Mewn rhai achosion gall ymarfer corff waethygu problem. Caiff hyn ei asesu'n drwyadl yn ystod y broses gyfeirio.

 

Beth sy'n digwydd ar ôl 16 wythnos?

Tua diwedd y rhaglen, gwahoddir chi i gyfarfod i drafod eich datblygiad ac anghenion hir dymor. Bwriedir y bydd pob sesiwn yn bwydo i ddosbarthiadau eraill. Golyga hyn ar ôl i chi orffen y rhaglen gallwch barhau hefo eich ymarferion. Fydd eich swyddog ymarfer proffesiynol ddim ond galwed ffôn i ffwrdd felly hyd yn oed ar ôl 16 wythnos gallwch drafod eich gweithgareddau hefo hi / ef.

 

I gael mwy o wybodaeth

Ffoniwch y Cydgordiwr ENILLWYR / WINNERS

ar 07917 040635

 

julie.salmon@sirddinbych.gov.uk


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal